Domain www.publoetterem.hu
E-mail info@publo.hu
Telefon 06300133990
Cégnév AMICI-PUB Kft.


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)
www.publo.hu – hatályos ettől a naptól: 2022-05-31

Preambulum
Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy megrendelése során bennünket tisztel meg bizalmával!
Jelen webáruház ÁSZF a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorral készült.
Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, a szolgáltatásokkal, a vásárlás menetével
kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel
munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!
Impresszum: a Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adatai
Név: AMICI-PUB Kft.
Székhely: 8083 Csákvár, Alsó-Haraszt utca 63.
Levelezési cím: 8083 Csákvár, Szent Mihály tér 12.
Nyilvántartásba vevő hatóság: Székesfehérvári Törvényszék
Cégjegyzékszám: 07-09-034936
Adószám: 32338012-2-07
NÉBIH engedély szám:
Képviselő: Mester Gergő
Telefonszám: 06 30 013 3990
E-mail: info@publo.hu
Honlap: http://www.publoetterem.hu
Bankszámlaszám: 10402001-50527085-54551004
Tárhelyszolgáltató adatai
Fogalmak
Felek: Eladó és Vevő együttesen
Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy
Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül
Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál
Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi. vagy
szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés
Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében –
szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a
címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a
telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz
Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy
szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy
kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt
lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

 1. Hatályos ettől a naptól: 2022.05.31. Készült a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorral
  Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek
  alapján a vállalkozás a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, ideértve a digitális
  szolgáltatásokat is;
  Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy
  Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy
  Jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti, a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés
  megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállalt,
  Digitális szolgáltatás:
 2. a) olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a fogyasztó számára, hogy digitális adatokat hozzon létre,
  kezeljen, tároljon, vagy azokhoz hozzáférjen; vagy
 3. b) olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a fogyasztó és a szolgáltatás más igénybe vevői által feltöltött
  vagy létrehozott digitális adatok megosztását, illetve az azokkal való egyéb interakciót;
  Digitális tartalom: digitális formában előállított vagy szolgáltatott adat;
  Funkcionalitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége,
  hogy a céljának megfelelő funkciókat betöltse;
  Fogyasztó: a Polgári Törvénykönyvben meghatározott fogyasztó;
  Interoperabilitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon
  képessége, hogy együtt tudjon működni olyan hardverrel és szoftverrel, amely eltér attól, amellyel az azonos típusú
  árukat, digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatásokat általában együtt használják;
  Kompatibilitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége,
  hogy – átalakítás szükségessége nélkül – együtt tudjon működni olyan hardverrel vagy szoftverrel, amellyel az azonos
  típusú árukat, digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatásokat általában együtt használják;
  Tartós adathordozó: bármely olyan eszköz, amely lehetővé teszi a fogyasztó vagy a vállalkozás számára a
  személyesen neki címzett adatoknak a jövőben is hozzáférhető módon és az adat céljának megfelelő ideig történő
  tárolását, valamint a tárolt adatok változatlan formában történő megjelenítését;
  Vételár: az áruért, valamint a digitális tartalom szolgáltatásáért fizetendő ellenszolgáltatás;
  Digitális környezet: a fogyasztó által a digitális tartalomhoz vagy a digitális szolgáltatáshoz való hozzáféréshez
  vagy annak igénybevételéhez használt hardver, szoftver és hálózati kapcsolat;
  Integrálás: a digitális tartalomnak vagy a digitális szolgáltatásnak a fogyasztó digitális környezetének különböző
  alkotóelemeivel való oly módon történő összekapcsolása és beillesztése, hogy a digitális tartalom vagy a digitális
  szolgáltatás a szerződésszerű teljesítésre vonatkozó követelményeknek megfelelően használható legyen;
  Vonatkozó jogszabályok
  A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
 4. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 5. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
  összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 6. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
  45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 7. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 8. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül
  a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú
  tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a
  2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
 9. Hatályos ettől a naptól: 2022.05.31. Készült a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorral
  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes
  személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
  áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
  a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és
  digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.)
  Korm. rendelet
  Az ÁSZF hatálya, elfogadása
  A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a
  jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a
  jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési
  határidőket és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.
  A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon
  elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.
  Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit.
  A szerződés nyelve, a szerződés formája
  A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések
  nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.
  Árak
  Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai
  okból az Eladó az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. Amennyiben
  Eladó az árat hibásan tüntette fel, és megrendelés érkezett hozzá, de szerződést még nem kötöttek a felek, úgy az
  ÁSZF „Eljárás hibás ár” pontja alapján jár el az Eladó. Egyes szolgáltatásaink a fentiektől eltérően 5%-os ÁFÁ-t
  tartalmaznak. A Honlapon található árak a csomagolás költségét is tartalmazzák.
  Eljárás hibás ár esetén
  Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:
  0 Ft-os ár,
  kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os szolgáltatás esetén a 20
  %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált szolgáltatás).
  Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a szolgáltatás valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely
  információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a szolgáltatást vagy minden hátrányos
  jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.
  Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek
  A fogyasztó a szolgáltatásokkal vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi
  elérhetőségeken terjesztheti elő:
  Telefon: 06 30 013 3990
  Internet cím: http://www.publo.hu
  E-mail: info@publo.hu
 10. Hatályos ettől a naptól: 2022.05.31. Készült a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorral
  A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás
  érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével
  közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.
  A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a
  panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és
  az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát
  személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus
  hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az
  írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.
  Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a
  vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését
  követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél
  rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a
  vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli
  panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.
  A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
 11. a fogyasztó neve, lakcíme,
 12. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 13. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb
  bizonyítékok jegyzéke,
 14. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali
  kivizsgálása lehetséges,
 15. a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás
  felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
 16. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 17. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a
  panasz egyedi azonosítószáma.
  A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az
  ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
  A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak
  jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell
  továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület
  székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell
  terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.
  Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem
  rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:
  Fogyasztóvédelmi eljárás
  Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli,
  jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását
  követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági
  feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt
  található: http://www.kormanyhivatal.hu/
  Bírósági eljárás
  Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás
  keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi
  CXXX. törvény rendelkezései szerint.
 18. Hatályos ettől a naptól: 2022.05.31. Készült a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorral
  Békéltető testületi eljárás
  Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát
  elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is
  fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással
  közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes
  testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.
  A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
  Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési
  kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési
  kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).
  Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető
  kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének
  megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
  A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel,
  amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező
  bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény
  mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és
  középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.
  A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli
  törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és
  középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió
  forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés
  nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását
  célozza.
  A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület
  feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek
  eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő
  érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a
  fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
  A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban
  benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan
  eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának
  megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő
  megjelenítését.A kérelemnek tartalmaznia kell
  a. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
  b. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
  c. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
  d. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
  e. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás
  ügy rendezését
  f. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte,
  közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti
  kérelemelőterjesztésére nem került sor,
  g. a testület döntésére irányuló indítványt,
  h. a fogyasztó aláírását.
  A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó
  bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában
  a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.
 19. Hatályos ettől a naptól: 2022.05.31. Készült a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorral
  Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.
  A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu
  A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:
  https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
 20. Hatályos ettől a naptól: 2022.05.31. Készült a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorral
  Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:
  Baranya Megyei Békéltető Testület
  Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
  Postacím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36
  Telefonszám: 06-72-507-154
  Mobil: +36 20 283-3422
  E-mail: info@baranyabekeltetes.hu
  Honlap: www.baranyabekeltetes.hu
  Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
  Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
  Postacím: 6001 Kecskemét, Pf.228.
  Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-70-938-4765,
  06-70-938-4764
  Fax: 06-76-501-538
  E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
  Honlap: www.bacsbekeltetes.hu
  Békés Megyei Békéltető Testület
  Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
  Telefonszám: 06-66-324-976
  Fax: 06-66-324-976
  E-mail: bekeltetes@bmkik.hu
  Honlap: www.bmkik.hu
  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
  Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
  Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-090
  E-mail: bekeltetes@bokik.hu
  Honlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu
  Budapesti Békéltető Testület
  Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
  Postacím: 1253 Budapest, Pf.:10.
  Telefonszám: +36-1-488-21-31
  E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
  Honlap: bekeltet.bkik.hu
  Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület
  Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
  Telefonszám: 06-62-554-250/118
  E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu
  Honlap: www.bekeltetes-csongrad.hu
  Fejér Megyei Békéltető Testület
  Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
  Telefonszám:06-22-510-310
  E-mail: bekeltetes@fmkik.hu
  Honlap: www.bekeltetesfejer.hu
  Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
  Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
  Telefonszám: 06-96-520-217
  E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu
  Honlap: www.bekeltetesgyor.hu
  Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
  Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
  Telefonszám: 06-52-500-710; 06-52-500-745
  Fax: 06-52-500-720
  E-mail: bekelteto@hbkik.hu; nemes.brigitta@hbkik.hu
  Honlap: www.hbmbekeltetes.hu
  Heves Megyei Békéltető Testület
  Cím: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. fsz. 1.
  Postacím: 3300 Eger, Faiskola u. 15.
  Telefonszám: 06-36-416-660/105-ös mellék
  Mobil: 06-30-967-4336
  E-mail: bekeltetes@hkik.hu
  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
  Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 303-304.
  Mobil: 06-20-373-2570
  E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu
  Honlap: www.jaszbekeltetes.hu
  Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
  Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
  Telefonszám: 06-34-513-010; 06-34-513-012
  Mobil: 06-30-201-1647; 06-30-201-1877
  E-mail: bekeltetes@kemkik.hu
  Nógrád Megyei Békéltető Testület
  Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4.
  Telefonszám: 06-32-520-860
  Fax: 06-32-520-862
  E-mail: nkik@nkik.hu
  Honlap: www.nkik.hu
  Pest Megyei Békéltető Testület
  Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.
  Telefonszám: 06-1-269-0703
  Fax: 06-1-474-7921
  E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
  Honlap: http://panaszrendezes.hu/
  Somogy Megyei Békéltető Testület
  Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
  Telefonszám: 06-82-501-000
  E-mail: skik@skik.hu
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
  Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
  Telefonszám: +36-42-420-280
  Fax: +36-42-420-180
  E-mail: bekelteto@szabkam.hu
  Honlap: www.bekeltetes-szabolcs.hu
  Tolna Megyei Békéltető Testület
  Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
  Telefonszám: 06-74-411-661
  Fax: 06-74-411-456
  E-mail: kamara@tmkik.hu; t-tiv@tmkik.hu
  Vas Megyei Békéltető Testület
  Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
  Telefonszám: 06-94-506-645
  Fax: 06-94-316-936
  E-mail: pergel.bea@vmkik.hu
  Honlap: www.vasibekelteto.hu
 21. Hatályos ettől a naptól: 2022.05.31. Készült a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorral
  Veszprém Megyei Békéltető Testület
  Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 115-116.
  Telefonszám: 06-88-814-121; 06-88-814-111
  E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu
  Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu
  Zala Megyei Békéltető Testület
  Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.
  Telefonszám: 06-92-550-513
  Fax: 06-92-550-525
  E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu
  Honlap: www.bekelteteszala.hu
  Online vitarendezési platform
  Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül
  lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem
  kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a
  távolság meggátolná őket ebben.
  Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar
  feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.
  A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni
  kívánt vitarendezési testületet.
  Az online vitarendezési platform itt érhető
  el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU
  Szerzői jogok
  A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal
  szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján
  tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli
  felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része
  módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása
  esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: AMICI-PUB Kft.
  Részleges érvénytelenség, magatartási kódex
  Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben
  maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.
  Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti
  magatartási kódexe.
  A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések
  A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül
  a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.A weboldalon megjelenő
  adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak
  tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.
  A szolgáltatások lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás
  A honlapon a megvásárolható szolgáltatásopk lényeges tulajdonságairól az egyes szolgáltatásoknál szereplő
  leírásokban adunk tájékoztatást.
  Az adatbeviteli hibák javítása – Felelősség a megadott adatok valóságáért
  Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt
 22. Hatályos ettől a naptól: 2022.05.31. Készült a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorral
  adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a
  bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által
  megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra,
  illetve teljesítésre a szolgáltatás. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz
  tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés
  létrejöttét.
  A honlap használata
  A vásárlás nem regisztrációhoz kötött.
  A Termék kiválasztása
  Felhívjuk Vásárlóink figyelmét, hogy a minimum rendelési összeg 1.000,- Ft.
  A Honlapon elérhető ételekre lehetőség van telefonon is rendelést leadni a +36 30 013 3990-as telefonszámon.
  Menü rendelés esetén:
  Napi menü megrendelést hétköznap 9:00-től van lehetőség leadni.
  A Honlapon a „Heti menü rendelés” menüpontra kattintva találhatóak az adott hétre és az azt követő hétre
  rendelhető ételek nevei.
  A menü rendelés során az alábbi opciók választhatók:
  csak leves;
  csak főétel (A és B);
  leves és főétel.
  Esetleges megjegyzését a „Megjegyzés” rovatba beírva jelezheti Felénk.
  A menüpont tetején található táblázatban találja a különböző összeállítások árait.
  A rendelni kívánt étel a „Kosárba rakom” gombra kattintva helyezhető a Kosárba.
  Egyéb étel/ital rendelése esetén:
  A Honlapon az „Online rendelés” menüpontra kattintva találhatóak a rendelhető ételek és italok.
  A rendelni kívánt étel/ital a „Kosárba” gombra kattintva helyezhető a Kosárba.
  Az egyes allergén jelölések jelentéséről a Honlap alján, a láblécben tájékozódhat.
  Alkohol terméket csak 18 év feletti Vásárlóinknak szállítunk ki. Az életkor ellenőrzését futáraink végezhetik.
  Amennyiben a Vásárló az életkorát igazolni nem tudja, vagy nem kívánja, a futár az alkohol termék átadását
  megtagadhatja.
  Kosárba helyezés
  A rendelni kívánt étel heti menü rendelés esetén a „Kosárba rakom”, egyéb étel/ital rendelés esetén a „Kosárba”
  gombra kattintva helyezhető a Kosárba.
  A megrendelni kívánt mennyiséget a Kosárban, a felfelé és lefelé mutató nyilakkal lehet módosítani. Heti menü
  rendelés esetén a mennyiség a Kosárba helyezés előtt is beállítható.
  Tetszőleges számú termék kosárba helyezhető anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége
  keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek.
  Javasoljuk, hogy akkor is helyezze a kosárba a terméket, ha nem biztos abban, hogy az adott terméket meg kívánja
  vásárolni, mert ezzel az Ön számára egy kattintással áttekinthetővé válik, hogy az adott pillanatban melyek az Ön
  által kiválasztott termékek, és azokat egy képernyőn megjelenítve tudja megtekinteni és összehasonlítani. A Kosár
  tartalma a megrendelés véglegesítéséig – a „Rendelés elküldése” gomb megnyomásáig – szabadon módosítható, a
 23. Hatályos ettől a naptól: 2022.05.31. Készült a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorral
  kosárból tetszés szerinti termékek eltávolíthatóak, a kosárba tetszés szerint újabb termékek helyezhetőek, illetve a
  kívánt termékszám megváltoztatható.
  A Kosár megtekintése
  A honlap használata során Ön a Honlap jobb felső sarkában található „Kosárban” menüpontban bármikor
  ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék
  darabszámát megváltoztatni.
  Amennyiben Ön nem kíván további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a „Tovább a rendelés
  lezárásához” gomb lenyomásával folytathatja a vásárlást.
  A rendelés menete
  A „Tovább a rendelés lezárásához” gomb lenyomását követően megjelenik a kosár tartalma és az Ön által
  kiválasztott termékek megvásárlása esetén az Ön által fizetendő teljes vételár. Ezen a felületen van lehetősége
  beállítani, hogy vendégként vagy regisztrált vásárlóként szeretne vásárolni.
  Amennyiben vendégként szeretne vásárolni, a „Vendégként vásárolok” opció kiválasztását követően kell
  kiválasztania
  az átvételi módot (személyesen az étteremben vagy házhozszállítás),
  a fizetési módot (készpénz, bankkártya, SZÉP kártya),
  és ezt követően a szállítási adatait kell megadnia.
  A szállítási adatok megadása után jelenik meg a szállítási díjjal együtt fizetendő összeg.
  Amennyiben rendeléséhez megjegyzést szeretne írni, azt ezen a felületen teheti meg.
  Amennyiben regisztrált vásárlóként szeretne vásárolni, a „Vásároltam már itt, belépek” opció kiválasztását követően
  folytathatja a rendelési folyamatot.
  A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)
  Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt
  szolgáltatásoknak, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Rendelés elküldése” gombra kattintva
  zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés
  megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül
  ajánlattevőnek.
  Ön a „Rendelés elküldése” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell
  tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga
  után. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek
  szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.
  Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte
  Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Az Eladó legkésőbb az Ön ajánlatának
  elküldését követő munkanap során e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát. A szerződés akkor jön létre, amikor
  az Eladó által küldött visszaigazoló email az Ön számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.
  Fizetési módok
 24. Hatályos ettől a naptól: 2022.05.31. Készült a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorral
  Készpénzes fizetés
  Önnek lehetősége van a szolgáltatás díját a szolgáltatás igénybevételekor személyesen készpénzben kifizetni.
  Bankkártyás fizetés
  Webáruházunkban gyorsan és biztonságosan fizethet bankkártyával.
  OTP SZÉP kártya
  Weboldalunkon lehetősége van OTP SZÉP kártyával történő online fizetésre.
  Ennek fizetési folyamatnak a pontos működéséről, kérjük, hogy érdeklődjön az ÁSZF-ben megadott
  elérhetőségeinken (telefonon vagy e-mailben)!
  Bővebb információt itt talál az OTP SZÉP kártyáról:
  https://szepkartya.otpportalok.hu/fooldal/
  MKB SZÉP kártya
  Weboldalunkon lehetősége van MKB SZÉP kártyával történő online fizetésre.
  Ennek fizetési folyamatnak a pontos működéséről, kérjük, hogy érdeklődjön az ÁSZF-ben megadott
  elérhetőségeinken (telefonon vagy e-mailben)!
  Bővebb információt itt talál az MKB SZÉP kártyáról:
  https://www.mkbszepkartya.hu/
  K&H SZÉP kártya
  Weboldalunkon lehetősége van K&H SZÉP kártyával történő online fizetésre.
  Ennek fizetési folyamatnak a pontos működéséről, kérjük, hogy érdeklődjön az ÁSZF-ben megadott
  elérhetőségeinken (telefonon vagy e-mailben)!
  Bővebb információt itt talál az K&H SZÉP kártyáról:
  https://www.kh.hu/napi-penzugyek/bankkartya/szep-kartya
  Átvételi módok, átvételi díjak
  Az ételek házhozszállítása saját futár alkalmazásával valósul meg.
  Eladó a következő irányitószámokra vállal kiszállítást: 8073, 8080, 8081, 8082, 8083, 8085, 8093.
  Szállítási díjak:
  Csákvár: ingyenes
  Vértesboglár, Gánt: 900 Ft
  Lovasberény, Csákberény, Zámoly, Bodmér: 1400 Ft
  10.000 Ft feletti vásárlás esetén a fent megjelölt településekre sem számítunk fel szállítási költséget.
 25. Hatályos ettől a naptól: 2022.05.31. Készült a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorral
  Teljesítési határidő
  A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30
  nap.
  Külföldre történő értékesítés
  Eladó nem különbözteti meg a Honlap használatával Magyarország területén és az azon kívül az Európai Unió
  területén belüli vásárókat. A jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában az Eladó Magyarország területén biztosítja a
  megrendelt szolgáltatások kiszállítását/átvételét.
  A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a vonatkozó rendelet
  előírásai alapján jelen pont értelmezésében vevőnek az a fogyasztó minősül, aki valamely tagállam állampolgára,
  vagy valamely tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagy az a vállalkozás, amely valamely tagállamban letelepedési
  hellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut vagy vesz igénybe
  szolgáltatást, vagy ilyen szándékkal jár el. Fogyasztónak az a természetes személy minősül, aki olyan célból jár el,
  amely kívül esik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén.
  A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv, Eladó nem köteles a vásárló tagállami szerinti
  nyelven kommunikálni Vásárlóval.
  Eladó nem köteles megfeleljen a Vásárló tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett szolgáltatással kapcsolatban
  meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például címkézési vagy ágazatspecifikus követelményeknek,
  vagy hogy tájékoztassa a Vásárlót ezekről a követelményekről.
  Eladó eltérő rendelkezése hiányában Magyarországi ÁFÁ-t alkalmazza minden szolgáltatás esetében.
  Vásárló a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel.
  Elektronikus fizetési megoldás alkalmazása esetén a fizetés az Eladó által meghatározott pénznemben valósul meg,
  Eladó visszatarthatja a szolgáltatás teljesítését ameddig nem győződik meg arról, hogy a szolgáltatás árának és a
  szállítási díjnak kifizetése sikeresen és maradéktalanul megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával
  (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett szolgáltatás esetén Vásárló a tagállama szerinti
  pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg
  teljes mértékben a vételár összegét). Amennyiben a szolgáltatás ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az
  Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.
  Eladó a szolgáltatás teljesítése érdekében a magyar vásárlókat megillető igénybevételi lehetőségeket biztosítja a
  nem magyarországi vásárlóknak is.
 26. Hatályos ettől a naptól: 2022.05.31. Készült a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorral
  Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján
  Vásárlót elállási jog nem illeti meg Eladóval szemben, tekintettel arra, hogy a 45/2014. (II.26.) Korm.rendelet 29.§ (1)
  bekezdés d) pontja szerint nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog a romlandó vagy minőségét rövid ideig
  megőrző termék tekintetében.
  A Honlapon kizárólag ilyen jellegű termékek megvásárlására van lehetőség, így azok esetében elállásra nincs
  lehetősége a Vásárlónak.
  Kellékszavatosság
  Szerződésszerű teljesítés követelményei általánosan fogyasztói szerződés keretében eladott áruk és digitális
  elemet tartalmaz áruk, digitális tartalom és digitális szolgáltatás értékesítése esetében (a továbbiakban együtt
  hivatkozva ezek: szolgáltatás)
  A szolgáltatásnak és a teljesítésnek a teljesítés időpontjában meg kell felelnie a 373/2021. (VI.30.) Korm.
  rendeletben foglalt követelményeknek.
  Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön a szerződés tárgyát képező szolgáltatásnak
  meg kell felelnie a szerződésben foglalt leírásnak, mennyiségnek, minőségnek, típusnak, valamint
  rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott funkcionalitással, kompatibilitással, interoperabilitással és
  egyéb, a szerződés szerinti jellemzőkkel;
  alkalmasnak kell lennie a fogyasztó által meghatározott bármely célra, amelyet a fogyasztó legkésőbb a
  szerződés megkötésekor az Eladó tudomására hozott, és amelyet az Eladó elfogadott;
  rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott valamennyi tartozékkal, használati útmutatóval – ideértve az
  üzembe helyezésre vonatkozó utasítást, a telepítési utasítást, valamint az ügyfélszolgálati támogatást -; és
  biztosítania kell a szerződésben meghatározott frissítéseket.
  Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön – továbbá- a szerződés tárgyát képező szolgáltatásnak
  alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyeket azonos típusú szolgáltatás esetén jogszabály, műszaki
  szabvány vagy műszaki szabvány hiányában az irányadó magatartási kódex előír;
  rendelkeznie kell a Fogyasztó által észszerűen elvárható azon mennyiséggel, minőséggel, teljesítmény- és
  egyéb jellemzőkkel – különösen a funkcionalitás, a kompatibilitás, a hozzáférhetőség, a folyamatosság és a
  biztonságosság tekintetében -, amely azonos típusú szolgáltatás esetén szokásos, figyelembe véve az Eladó,
  annak képviselője vagy az értékesítési láncban részt vevő más személy a szolgáltatás konkrét
  tulajdonságaira vonatkozó nyilvános – különösen hirdetésben vagy címkén tett – kijelentését;
  rendelkeznie kell a fogyasztó által észszerűen elvárható tartozékokkal és útmutatókkal – ideértve a
  csomagolást, illetve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást -; és
  meg kell felelnie Az Eladó által a szerződéskötést megelőzően mintaként, modellként bemutatott vagy
  próbaverzióként elérhetővé tett szolgáltatás tulajdonságainak, leírásának.
  A szolgáltatásnak nem kell megfelelnie a nyilvános kijelentésnek, ha az Eladó bizonyítja, hogy
  a nyilvános kijelentést nem ismerte, és azt nem is kellett ismernie;
  a nyilvános kijelentést a szerződéskötés időpontjáig már megfelelő módon helyesbítették; vagy
  a nyilvános kijelentés a jogosult szerződéskötési elhatározását nem befolyásolhatta.
  Szerződésszerű teljesítés követelményei fogyasztói szerződés keretében eladott digitális tartalom értékesítése és
  digitális szolgáltatás nyújtása esetén
  Az Eladó a digitális tartalmat vagy a digitális szolgáltatást a fogyasztónak szolgáltatja, illetve nyújtja. A felek eltérő
  megállapodásának hiányában Az Eladó a szerződéskötést követően indokolatlan késedelem nélkül szolgáltatja a
 27. Hatályos ettől a naptól: 2022.05.31. Készült a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorral
  fogyasztónak a digitális tartalmat vagy nyújtja a digitális szolgáltatást, a szerződéskötéskor rendelkezésre álló
  legfrissebb verzióban.
  A szolgáltatás akkor minősül teljesítettnek, ha
  a digitális tartalom vagy – az ahhoz való hozzáféréshez szükséges vagy annak letöltésére alkalmas – bármely
  megoldás a fogyasztóhoz, illetve a fogyasztó által e célból kiválasztott fizikai vagy virtuális eszközre került;
  vagy
  a digitális szolgáltatás hozzáférhetővé vált a fogyasztó számára, illetve hozzáférhetővé vált a fogyasztó által
  e célból kiválasztott fizikai vagy virtuális eszköz részére.
  Az Eladónak biztosítania kell, hogy a fogyasztó értesítést kapjon a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás olyan
  frissítéseiről – ideértve a biztonsági frissítéseket is -, amelyek a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás
  szerződésszerűségének fenntartásához szükségesek, valamint megkapja azokat.
  Az Eladó a frissítés elérhetővé tételét
  a digitális tartalom szolgáltatásának vagy digitális szolgáltatás nyújtásának a szerződés szerinti időtartama
  alatt biztosítja, ha a szerződés meghatározott időtartamon keresztül nyújtott folyamatos szolgáltatásról
  rendelkezik; vagy
  a fogyasztó által észszerűen elvárható ideig biztosítja, figyelembe véve a digitális tartalom vagy digitális
  szolgáltatás típusát, célját, a szerződéskötés körülményeit és a szerződés rendelkezéseit, valamint az
  érintett felek irányadó szokásait és gyakorlatait, ha a szerződés egyszeri szolgáltatásról vagy egyedi
  szolgáltatási cselekmények sorozatáról rendelkezik.
  Ha a szerződés alapján a digitális tartalom szolgáltatása, illetve a digitális szolgáltatás nyújtása meghatározott
  időtartamon keresztül folyamatosan történik, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás tekintetében a
  teljesítés szerződésszerűségét a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell.
  Ha a fogyasztó nem telepíti észszerű határidőn belül az Eladó által rendelkezésre bocsátott frissítéseket, az Eladó
  nem felel a szolgáltatás hibájáért, ha az kizárólag a vonatkozó frissítés alkalmazásának hiányából fakad, feltéve,
  hogy
  az Eladó tájékoztatta a fogyasztót a frissítés elérhetőségéről és a telepítés fogyasztó általi elmulasztásának
  következményeiről; és
  a frissítés fogyasztó általi telepítésének elmulasztása vagy a frissítés fogyasztó általi helytelen telepítése
  nem az Eladó által biztosított telepítési útmutató hiányosságának tudható be.
  Nem állapítható meg hibás teljesítés, ha a szerződés megkötésekor a fogyasztó külön tájékoztatást kapott arról,
  hogy a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás valamely konkrét tulajdonsága eltér az itt meghatározott
  követelményektől, és a szerződés megkötésekor a fogyasztó ezt az eltérést külön, kifejezetten elfogadta.
  Hibásan teljesít az Eladó, ha a digitálistartalom-szolgáltatás vagy a digitálisszolgáltatás-nyújtás hibája a fogyasztó
  digitális környezetébe való szakszerűtlen integrálásából fakad, feltéve, hogy
  a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás integrálását az Eladó végezte el, vagy az integrálást az Eladó
  felelősségvállalása mellett végezték; vagy
  a digitális tartalmat, illetve a digitális szolgáltatást a fogyasztónak kell integrálnia, és a szakszerűtlen
  integrálást az Eladó által rendelkezésre bocsátott integrálási utasítások hiányosságai okozták.
  Ha a szerződés egyszeri szolgáltatásról vagy egyedi szolgáltatási cselekmények sorozatáról rendelkezik, az Eladó
  azért a hibáért felel – ideértve a szerződésszerűség fenntartásához szükséges frissítéseket és biztonsági
  frissítéseket is -, amely a digitális tartalom szolgáltatása vagy a digitális szolgáltatás nyújtása esetén a teljesítés
  időpontjában fennáll.
  Ha a szerződés a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő
 28. Hatályos ettől a naptól: 2022.05.31. Készült a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorral
  folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, az Eladó felel a digitális tartalommal vagy digitális szolgáltatással
  kapcsolatos hibáért, amennyiben a hiba a szerződésben meghatározott időtartam alatt következik be, vagy válik
  felismerhetővé.
  Ha a szerződés egyszeri szolgáltatásról vagy egyedi szolgáltatási cselekmények sorozatáról rendelkezik az
  ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a teljesítés időpontjától számított egy éven belül a fogyasztó által
  felismert hiba már a teljesítés időpontjában fennállt. Nem teljesít hibásan ugyanakkor az Eladó, ha bizonyítja, hogy a
  fogyasztó digitális környezete nem kompatibilis a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás műszaki
  követelményeivel, és erről a szerződés megkötését megelőzően világos és közérthető módon tájékoztatta a
  fogyasztót.
  Ha a szerződés a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő
  folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, az Eladót terheli annak bizonyítása, hogy a szerződés szerinti időtartam
  alatt felismert hibával érintett szolgáltatás a szolgáltatás szerződés szerinti teljesítésének időszakában
  szerződésszerű volt. Nem teljesít hibásan ugyanakkor az Eladó, ha bizonyítja, hogy a fogyasztó digitális környezete
  nem kompatibilis a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás műszaki követelményeivel, és erről a szerződés
  megkötését megelőzően világos és közérthető módon tájékoztatta a fogyasztót.
  A fogyasztó köteles együttműködni az Eladóval annak érdekében, hogy az Eladó – a műszaki szempontból
  rendelkezésére álló és a fogyasztó számára a legkisebb beavatkozást igénylő eszközök alkalmazásával –
  meggyőződhessen arról, hogy a hiba oka a fogyasztó digitális környezete. Ha a fogyasztó nem tesz eleget ennek az
  együttműködési kötelezettségének, miután az Eladó e kötelezettségről a szerződéskötést megelőzően világosan és
  érthető módon tájékoztatta, a fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy
  a teljesítést követő egy éven belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, vagy
  a szerződés szerinti időtartam alatt felismert hibával érintett szolgáltatás, a szolgáltatás szerződés szerinti
  teljesítésének időszakában nem volt szerződésszerű.
  Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
  Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári
  Törvénykönyv, valamint fogyasztói szerződés esetén a 373/2021 (VI.30.) Korm. rendelet szabályai szerint.
  Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
  Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
  Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az
  Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a
  kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az
  Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
  Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az
  indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.
  Kellékszavatossági jogok speciális szabályai fogyasztói szerződés keretében értékesített digitális tartalom és
  digitális szolgáltatás esetében
  A fogyasztó akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását
  igényelni, illetve a digitális tartalom szolgáltatására vagy a digitális szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést
  megszüntetni, ha
  a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy az az Eladónak aránytalan többletköltséget eredményezne;
  az Eladó a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kellékszavatossági jog gyakorlása esetén – a fogyasztó
  számára okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás jellegére
  és céljára figyelemmel – a teljesítést a hiba fogyasztó általi közlésétől számított észszerű időn belül
  térítésmentesen nem teszi szerződésszerűvé;
  ismételten teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy az Eladó megkísérelte a szolgáltatás
 29. Hatályos ettől a naptól: 2022.05.31. Készült a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorral
  szerződésszerűvé tételét;
  a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy a szerződés azonnali megszüntetését teszi
  indokolttá; vagy
  az Eladó nem vállalta a szolgáltatás szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy az
  Eladó észszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja a
  szolgáltatást szerződésszerűvé tenni.
  A kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kellékszavatossági jog gyakorlása esetén az Eladó – a fogyasztó számára
  okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás jellegére és céljára
  figyelemmel – köteles a teljesítést a hiba fogyasztó általi közlésétől számított észszerű időn belül térítésmentesen
  szerződésszerűvé tenni.
  A kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kellékszavatossági jog gyakorlása esetén a digitális tartalom vagy a
  digitális szolgáltatás műszaki jellemzőitől függően az Eladó megválaszthatja a digitális tartalom vagy a digitális
  szolgáltatás szerződésszerűvé tételének módját.
  Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a fogyasztónak szerződésszerű
  teljesítés esetén járó, valamint a fogyasztó részére ténylegesen nyújtott szolgáltatás értékének különbözetével.
  Ha a szerződés meghatározott időtartamon keresztül nyújtott folyamatos szolgáltatásról rendelkezik, az
  ellenszolgáltatás arányos leszállításának arra az időtartamra kell vonatkoznia, amely időtartam alatt a szolgáltatás
  nem volt szerződésszerű.
  Ha a fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni a szerződést, az Eladót terheli annak bizonyítása,
  hogy a hiba jelentéktelen.
  Ha az Eladó digitális tartalmat szolgáltat, vagy digitális szolgáltatást nyújt, vagy erre kötelezettséget vállal, a
  fogyasztó pedig kizárólag személyes adatokat szolgáltat, vagy ilyen adatok szolgáltatását vállalja az Eladó részére,
  a fogyasztó jelentéktelen hiba fennállása esetén is jogosult a szerződést megszüntetni, azonban az
  ellenszolgáltatás arányos leszállítását nem igényelheti.
  A fogyasztó szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga az Eladónak címzett, a megszüntetésre
  vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.
  Ha az Eladó a teljesítést nem valósítja meg, a fogyasztó köteles az Eladót felhívni a teljesítésre. Ha a fogyasztó
  felhívása ellenére az Eladóa digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás késedelem nélküli vagy a felek által
  elfogadott póthatáridőn belüli szolgáltatását vagy nyújtását elmulasztja, a fogyasztó megszüntetheti a szerződést.
  A fogyasztó az Eladó teljesítésre való felhívása nélkül megszüntetheti a szerződést, ha
  az Eladó a digitális tartalom szolgáltatását vagy a digitális szolgáltatás nyújtását nem vállalta, vagy a
  körülményekből nyilvánvaló, hogy nem fogja szolgáltatni a digitális tartalmat, illetve nem fogja nyújtani a
  digitális szolgáltatást; vagy
  a felek megállapodása alapján vagy a szerződéskötés körülményeiből nyilvánvaló, hogy a fogyasztó
  számára elengedhetetlen a meghatározott időpontban történő teljesítés, és az Eladó ezt elmulasztja.
  A szerződés megszüntetése esetén az Eladó köteles visszatéríteni a fogyasztó által ellenszolgáltatásként
  megfizetett teljes összeget.
  Ha azonban a teljesítés a szerződés megszüntetése előtt meghatározott ideig szerződésszerű volt, az erre az
  időszakra járó ellenszolgáltatást nem kell visszatéríteni. Ez utóbbi esetben az ellenszolgáltatásnak azt a részét kell
  visszatéríteni, amely a nem szerződésszerű teljesítés időszakára vonatkozik, valamint azt a fogyasztó által előre
  megfizetett ellenszolgáltatást, amely a szerződés megszüntetésének elmaradása esetén a szerződés hátralévő
  időtartamára járt volna.
  Ha a fogyasztó az ellenszolgáltatás arányos leszállítására vagy a szerződés megszüntetésére jogosult, az Eladó
  haladéktalanul, de legkésőbb e jog gyakorlásáról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül köteles
  teljesíteni visszatérítési kötelezettségét.
  A vállalkozás a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon
  téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is
 30. Hatályos ettől a naptól: 2022.05.31. Készült a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorral
  alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.
  A visszatérítéssel kapcsolatos költségek az Eladót terhelik.
  A szerződés megszüntetése esetén az Eladó megakadályozhatja, hogy a fogyasztó tovább használja a digitális
  tartalmat vagy a digitális szolgáltatást, így különösen a digitális tartalmat vagy a digitális szolgáltatást a fogyasztó
  számára hozzáférhetetlenné teheti, vagy letilthatja a fogyasztó felhasználói fiókját.
  A szerződés megszüntetése esetén a fogyasztó tartózkodni köteles a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás
  használatától és ezek elérhetővé tételétől harmadik személy számára.
  Ha a digitális tartalom szolgáltatása fizikai adathordozón történt, a fogyasztó az Eladónak a megszüntetésről való
  tudomásszerzéstől számított tizennégy napon belül közölt kérésére, az Eladó költségére köteles a fizikai
  adathordozót késedelem nélkül visszaszolgáltatni.
  A fogyasztó a digitális tartalomnak vagy a digitális szolgáltatásnak a szerződés megszüntetését megelőző
  időszakra vonatkozó használatáért a szerződésszerűen teljesített szolgáltatással arányos díjat köteles fizetni.
  Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
  Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő
  hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési
  határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
  Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
  Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét
Scroll to Top